Algemene Voorwaarden FSS Nederland

Tot stand gekomen op 31 oktober 2019. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland, gevestigd aan Schapendreef 12, 5445 AB te Landhorst, ingeschreven bij de KvK onder nummer 67866220.

Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.
 • FSS-Nederland: FSS-Nederland, ingeschreven bij de KvK onder nummer 67866220.
 • Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en FSS-Nederland, waarbij in het kader van een door de FSS-Nederland georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
 • Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen FSS-Nederland en de Wederpartij.
 • Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en FSS-Nederland.
 • Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt.
 • Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen FSS-Nederland en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met FSS-Nederland, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden FSS-Nederland en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met FSS-Nederland zijn overeengekomen.

Indien FSS-Nederland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FSS-Nederland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 2 / 14

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en offertes van FSS-Nederland zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Alle aanbiedingen en offertes van FSS-Nederland zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding of offerte is opgenomen. De aanbieding of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbieding of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

FSS-Nederland kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is FSS-Nederland daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FSS-Nederland anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht FSS-Nederland niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding of offerte van FSS-Nederland.

Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Beëindiging Overeenkomst

FSS-Nederland en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel FSS-Nederland als de Wederpartij kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 (veertien) dagen, opzeggen.

Annulering Overeenkomst

De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

In geval van annulering zal FSS-Nederland de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. Daarnaast heeft FSS-Nederland in geval van annulering het recht om een bepaald percentage van de overeengekomen vergoeding (de prijs voor het Product/de Producten) in rekening te brengen in verband met de gederfde winst. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 3 / 14

De Wederpartij is verplicht om bij annulering van een bestelling van 1 tot 200 (één tot tweehonderd) Producten:
 • Binnen 2 (twee) uur na de bestelling: geen annuleringskosten te voldoen;
 • Tot 2 (twee) werkdagen voor levering: 25% van de vergoeding te voldoen;
 • Tot 1 (één) werkdag voor levering: 50% van de vergoeding te voldoen;
 • Als het product/de producten al verzonden is/zijn: 100% van de vergoeding te voldoen.
Als de Wederpartij het product/de producten annuleert na verzending, komen de verzendkosten om het product/de producten retour te sturen naar FSS Nederland voor rekening van de Wederpartij.

De Wederpartij is verplicht bij annulering van een grotere bestelling van tweehonderd of meer Producten:
 • Binnen 2 (twee) uur na de bestelling: geen annuleringskosten te voldoen;
 • Tot 2 (twee) werkdagen voor levering: 15% van de vergoeding te voldoen;
 • Tot 1 (één) werkdag voor levering: 25% van de vergoeding te voldoen;
 • Als de producten al verzonden is: 100% van de vergoeding te voldoen

Als de Wederpartij de producten annuleert na verzending, komen de verzendkosten om de producten retour te sturen naar FSS Nederland voor rekening van de Wederpartij.

In geval van overmacht is de Wederpartij niet verplicht de volledige vergoeding te voldoen.

Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt FSS-Nederland de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FSS-Nederland zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal FSS-Nederland de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal FSS-Nederland daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal FSS-Nederland proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

FSS-Nederland zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan FSS-Nederland kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en FSS-Nederland zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering Overeenkomst

FSS-Nederland heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

FSS-Nederland heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft FSS-Nederland het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft FSS-Nederland het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 4 / 14

Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is FSS-Nederland niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan FSS-Nederland.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft FSS-Nederland het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Prijzen

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Van alle bijkomende kosten zal FSS-Nederland tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Prijswijziging

Indien FSS-Nederland met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is FSS-Nederland gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien FSS-Nederland het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op FSS-Nederland rustende verplichting ingevolge de wet;
 • FSS-Nederland alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Koop op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

In geval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft FSS-Nederland het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 (vijftig) procent van de prijs te verplichten. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 5 / 14

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 14 (veertien) kalenderdagen na de ontvangst van de door de FSS-Nederland geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 (dertig) kalenderdagen te herroepen indien FSS-Nederland het product niet binnen 30 (dertig) kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.

Indien FSS-Nederland niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende 1 (één) jaar na de ontvangst van de door FSS-Nederland geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien FSS-Nederland in 1 (één) jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door FSS-Nederland geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 (veertien) kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij FSS-Nederland heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort FSS-Nederland uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt FSS-Nederland de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort FSS-Nederland uiterlijk binnen 14 (veertien) kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien FSS-Nederland en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van FSS-Nederland. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop FSS-Nederland geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • producten van persoonlijke aard;
 • producten op maat gemaakt.

Levering

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op locatie van FSS-Nederland of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 6 / 14

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat FSS-Nederland de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden een termijn van 5 (vijf) werkdagen.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien FSS-Nederland gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan FSS-Nederland heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij FSS-Nederland schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij FSS-Nederland alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat FSS-Nederland zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat FSS-Nederland binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang Consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van FSS-Nederland.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Risico-overgang Bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van FSS-Nederland.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 7 / 14

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door FSS-Nederland aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

Betaling geschiedt vooraf.

FSS-Nederland en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 (veertien) dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van FSS-Nederland en de verplichtingen van de Wederpartij jegens FSS-Nederland onmiddellijk opeisbaar.

Retourneren/ruilen

FSS-Nederland doet er alles aan om de Wederpartij via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Producten. Mocht een Product desondanks niet aan de verwachting van de Wederpartij voldoen, dan kan het artikel geretourneerd of geruild worden.

De Wederpartij dient altijd vooraf kenbaar te maken dat hij/zij een artikel wilt retourneren of ruilen. Het Product dient voor retournering of ruiling aangemeld te worden via info@fss-nederland.nl.

Na aanmelding van de retournering of ruiling ontvangt de Wederpartij uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen per e-mail een bevestiging met retourinstructies.

Bij retourzending vermeldt de Wederpartij het bestelnummer, naam en het IBAN-nummer waarmee betaald is.

Het Product dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen afgeleverd te zijn bij FSS-Nederland. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd, tenzij vooraf anders is afgesproken tussen FSS-Nederland en de Wederpartij.

Ruiling geschiedt alleen als de door de Wederpartij ontvangen goederen, binnen 10 (tien) werkdagen na verzenddatum door FSS-Nederland zijn terug ontvangen, en zijn vergezeld van de originele pakbon. De goederen moeten in ongebruikte staat zijn. FSS-Nederland behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemd punt of bij vermoedelijk gebruikte Producten de ruiling te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen. Mocht de Wederpartij hier niet aan voldoen, dan behoeft FSS-Nederland geen ruiling toe te staan.

Na ontvangst van een order zal FSS-Nederland deze inspecteren op bovengenoemde punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen een e-mail bij ontvangst van het Product, FSS-Nederland zal zorgdragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 3 (drie) werkdagen na retourontvangst. Restitutie is exclusief in rekening gebrachte verzendkosten. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Wederpartij. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 8 / 14

De beoordeling van het feit of de goederen ongebruikt en in perfecte staat zijn, ligt volledig bij FSS-Nederland.

FSS-Nederland is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Verzendkosten van bestellingen die gratis verzonden zijn worden uiteraard niet teruggevorderd.

FSS-Nederland behoudt het recht de extra verzendkosten voortkomende uitruiling van geleverde goederen, via de eenmalige machtiging te incasseren, indien bankgegevens bekend zijn of achterhaald kunnen worden.

Ruiling is een ander Product kiezen. Hierbij worden er opnieuw verzendkosten in rekening gebracht. In rekening gebrachte verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Terugbetaling

De Wederpartij ontvangt binnen 10 (tien) werkdagen na verwerking van de opdracht de betaling terug op zijn/haar rekening.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft FSS-Nederland, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% (vijftien) van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 (negentig) voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft FSS-Nederland, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft FSS-Nederland pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat FSS-Nederland de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 (veertien) dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij FSS-Nederland.

De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur verschilt per Tegoedbon. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door FSS-Nederland in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van FSS-Nederland totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 9 / 14

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft FSS-Nederland het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is FSS-Nederland bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst FSS-Nederland omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van FSS-Nederland kan worden gevergd.
FSS-Nederland behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is FSS-Nederland bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is FSS-Nederland bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst FSS-Nederland omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van FSS-Nederland kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FSS-Nederland kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van FSS-Nederland op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien FSS-Nederland de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is FSS-Nederland niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 10 / 14

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door FSS-Nederland geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan FSS-Nederland of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FSS-Nederland geen invloed kan uitoefenen en waardoor FSS-Nederland niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door FSS-Nederland in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

FSS-Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat FSS-Nederland zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel FSS-Nederland als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 (twee) maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt FSS-Nederland zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien FSS-Nederland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FSS-Nederland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

FSS-Nederland garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. FSS-Nederland garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor een periode van 3 (drie) jaar, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 11 / 14

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal FSS-Nederland, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat FSS-Nederland in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar FSS-Nederland geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 (drie) dagen na levering van het Product schriftelijk aan FSS-Nederland gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 (zeven) dagen na ontdekking ervan aan FSS-Nederland gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2 (twee) maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij FSS-Nederland binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid

FSS-Nederland is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van FSS-Nederland. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 12 / 14

FSS-Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

FSS-Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat FSS-Nederland is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FSS-Nederland kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FSS-Nederland of zijn leidinggevende ondergeschikten.

FSS-Nederland is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien FSS-Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FSS-Nederland beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door FSS-Nederland aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat FSS-Nederland overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor FSS-Nederland aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan FSS-Nederland te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens FSS-Nederland vervalt binnen 1 (één) jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart FSS-Nederland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien FSS-Nederland door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden FSS-Nederland zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van FSS-Nederland en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens FSS-Nederland en de door FSS-Nederland (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 (één) jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 (twee) jaar nadat de Wederpartij FSS-Nederland ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

FSS-Nederland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

FSS-Nederland behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan FSS-Nederland verstrekt, zal FSS-Nederland zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 13 / 14

FSS-Nederland handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. FSS-Nederland zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan FSS-Nederland informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die FSS-Nederland verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

FSS-Nederland mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is FSS-Nederland niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

FSS-Nederland mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

FSS-Nederland zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat FSS-Nederland de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging Algemene Voorwaarden

FSS-Nederland heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

FSS-Nederland zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 (dertig) dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Algemene Voorwaarden FSS-Nederland – 31 oktober 2019. 14 / 14

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FSS-Nederland partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Klachtenregeling

Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product kan de Wederpartij per e-mail aan FSS-Nederland een klacht indienen.

De Wederpartij dient een klacht binnen 1 (één) maand bij FSS-Nederland in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaand van de klacht.

FSS-Nederland behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal FSS-Nederland de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer FSS-Nederland de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

FSS-Nederland zal er naar streven de klacht binnen 1 (één) maand af te handelen.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 67866220.

Bekijk onze producten:

Resultaat 1–4 van de 13 resultaten wordt getoond